ഹാപ്പി ഓണം, ഷാപ്പീ പോണം.

ഇമെയിലില്‍ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഓണാശംസയുടെ കാര്‍ഡ്.

കുളിച്ചില്ലേലും കോണകം പുരപ്പുറത്തു കിടക്കട്ടെ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ. അപ്പറഞ്ഞത്‌ പോലെ ഓണം ആഘോഷിച്ചില്ലേലും എല്ലാവര്ക്കും പന്നിപ്പനിയുടെ കാലത്തെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്‍.

(വരച്ചയാളുടെ പേരും വിലാസവും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. )

HAPPY ONAM എന്നാല്‍ SHAPPY PONAM എന്നാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു. ഈ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസങ്ങളില്‍ കേരളം കുടിച്ച മദ്യത്തിന്റെ കണക്കു കേട്ടപ്പോള്‍ ആ നിര്‍വചനം തീര്‍ത്തും ശരിയാണെന്ന് തോന്നി.