ചാപ്പകുത്തില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ദൂരം.
സൗദി ടൈംസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് (ഏപ്രില്‍ 2009)