മിസ്റ്റര്‍ സി ബി ഐ, കെയര്‍ ഓഫ് അഭയ, പി.ഒ പിണറായി




















സൗദി ടൈംസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.