മന്‍മോഹന്‍ സാര്‍, ചാണകം ചാരിയാല്‍ ചന്ദനം മണക്കുമോ?