വെളുത്ത ക്ലിന്‍്റനോ കറുത്ത ഒബാമയോ ? "Black" element in American Election