മരിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദയാഹര്‍ജി